Algemene voorwaarden Trading by Knol

Artikel 1- Definitie
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden
b) Trading by Knol: eenmanszaak, gevestigd te Scharnegoutum aan de Terp 7
(8629RA)
c) afnemer : ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die van Trading by Knol zaken
wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met Trading
by Knol wenst te sluiten of sluit.


Artikel 2- Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn – met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden- van
toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en alle overeenkomsten en
leveringen en diensten tussen Trading by Knol en afnemer .
De afnemer aanvaardt deze voorwaarden door het accepteren van een door Trading
by Knol uitgebrachte offerte of door het enkele feit van bestelling van zaken bij
Trading by Knol.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer wordt expliciet
van de hand gewezen. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en
de tussenpartijen gesloten overeenkomst, prevaleert de overeenkomst

Artikel 3- Totstandkoming
Een overeenkomst komt tot stand als deze door Trading by Knol schriftelijk is
bevestigd. Wijzigingen van een overeenkomst zijn slechts geldig indien deze door
Trading by Knol zijn bevestigd.
Offertes aan afnemers dienen slechts tot informatie van de afnemers en gelden niet
als aanbod van Trading by Knol.
Offertes zijn van toepassing zolang de voorraad strekt.
Alle door Trading by Knol genoemde prijzen zijn exclusief btw exclusief vrachtkosten.
Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden.
Een geplaatste bestelling geldt als onherroepelijke aanvaarding van de afnemer.


Artikel 4- Betaling
Betaling van de totale koopprijs dient bij een bestelling conform de overeenkomst
voorafgaand aan of bij levering van, op de door Trading by Knol aangegeven
rekening te zijn overgemaakt.

Indien de afnemer niet tijdig betaalt, is deze zonder nadere ingebrekestelling de
samengestelde wettelijke handelsrente verschuldigd.
Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, door Trading by Knol gemaakt
voor de invordering van aan haar verschuldigde bedragen komen te laste van de
nalatige afnemer.


Artikel 5- Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de te leveren zaken gaat, niettegenstaande de levering, eerst op
de afnemer over, wanneer hij al hetgeen hij op grond van de overeenkomst aan
Trading by Knol verschuldigd is, aan deze heeft voldaan, met dien verstande dat de
afnemer aansprakelijkheid en risico draagt voor de door Trading by Knol geleverde
zaken vanaf het moment waarop deze haar ter beschikking is gesteld.
De afnemer is niet gerechtigd de goederen die nog niet zijn betaald te verkopen,
daarop enig zekerheidsrecht te (laten) vestigen, of deze goederen te (laten)
verwerken.

Artikel 6- Levering en vervoer
Levering van de bestelde zaken geschiedt door afgifte van die zaken aan het door de
afnemer opgegeven leveringsadres.
Het vervoer van alle goederen die verband houden met de overeenkomst, geschiedt
voor risico van de afnemer, ook indien in de vrachtbrief anders is gesteld.
Bij een factuur waarde van € 500,- of meer geschiedt de levering binnen Nederland
franco op een door de afnemer opgegeven leveringsadres.
Bij een factuur waarde van minder dan € 500,- worden door Trading by Knol
vrachtkosten in rekening gebracht.
Bij levering buiten Nederland worden altijd vrachtkosten in rekening gebracht.
De levertermijn wordt door Trading by Knol steeds bij benadering opgegeven en is
niet bindend.
Overschrijving van de levertermijn geeft de afnemer geen enkel recht op
schadevergoeding van welke aard dan ook of echt op niet/nakoming van enige
verplichting van de afnemer tegenover Trading by Knol
Leveringen zolang de voorraad strekt.
Retourzendingen worden uitsluitend aanvaard, indien Trading by Knol daartoe
voorafgaande toestemming heeft gegeven en dit franco geschiedt.

Artikel 7- Wanprestatie/overmacht

In geval van overmacht is Trading by Knol gerechtigd om ter haren keuze de

uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, de

overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te
beschouwen, of de bestelling te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding
jegens de afnemer gehouden te zijn.
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Trading by Knol onafhankelijke,
ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst als dan niet voorziene
omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend
verhinderd was, of waardoor de nakoming van de leveringsverplichting in redelijkheid
niet meer van Trading by Knol gevergd kan worden.
Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie
oproer, brand, storm, bliksem, overstroming, blokkade, staking, stagnatie,
ziekteverzuim van het personeel, door toeleveranciers staken van de productie zaken
of bij het eigen of door derden vertraagde transport, overheidsmaatregelen, zoals
inbeslagneming, het niet verkrijgen van vergunningen, in- en uitvoerverboden.

Artikel 8- Reclame
Eventuele reclames over gebreken van door Trading by Knol geleverde zaken
dienen, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, uiterlijk
binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Trading by Knol te worden gemeld.
Gebreken die redelijkerwijs binnen bovenvermelde termijn hadden kunnen worden
geconstateerd, dienen onmiddellijk nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs had moeten ontdekken aan Trading by Knol te worden gemeld.
Na het verstrijken van bovenvermelde termijnen wordt de afnemer geacht het
geleverde te hebben goedgekeurd.
Reclames worden dan niet meer door Trading by Knol in behandeling genomen.
Het indienen van de reclameringen ontslaat de afnemer niet van de verplichtingen uit
de overeenkomst ten opzichte van Trading by Knol


Artikel 9- Aansprakelijkheid
Trading by Knol aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor niet, niet tijdige of
ondeugdelijke leveringen, alsmede het niet of niet goed functioneren van geleverde
zaken.

Trading by Knol is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals
stagnatieschade, gevolg- of bedrijfsschade aan de zijde van de afnemer.
Iedere aansprakelijkheid van Trading by Knol is beperkt tot het bedrag dat door haar
verzekering wordt uitgekeerd minus het te betalen eigen risico.
Indien de verzekering niet uitkeert is iedere aansprakelijkheid van beperkt tot het
bedrag van de koopsom.
In overige gevallen is Trading by Knol slechts aansprakelijk voor door de afnemer
geleden schade, indien afnemer bewijst dat het ontstaan van de schade het gevolg
is van opzet of bewuste roekeloosheid van Trading by Knol of haar werknemers.

Artikel 10- Garantie
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, geeft Trading by Knol geen enkele
garantie op de geleverde zaken. Indien Trading by Knol wel een garantie afgeeft dan
is zulks expliciet tussen partijen geregeld in de overeenkomst.
De afnemer dient de door Trading by Knol geleverde zaken bij de levering te keuren.
De afnemer wordt geacht de geleverde zaken volgens afspraak en vrij van gebreken
in goede staat te hebben ontvangen, tenzij hij Trading by Knol binnen 5 dagen dagen
nadat de zaken door Trading by Knol zijn afgeleverd, schriftelijk van eventuele
gebreken op de hoogte stelt.

Artikel 11– Vrijwaring
Onverminderd het hiervoor in artikel 9 (Aansprakelijkheid) bepaalde vrijwaart
afnemer Trading by Knol tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden
en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de
afnemer van deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van de afnemer.

Artikel 12-Toepasselijk recht: geschillen
Op de overeenkomst tussen Trading by Knol en haar afnemers is Nederlands recht
van toepassing.
Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden
Copyright Trading by Knol.
Gebruik van afbeeldingen uitsluitend na schriftelijk toestemming van Trading by Knol